بازدید:
تاريخ : 1395/06/09

آن کسانی (غربی ها) که می خواهند دریک کشور یاجامعه ای نفوذ پیداکنندفرهنگ آن جامعه رادرمشت خودبگیرندوفرهنگ خودرا به آنها تحمیل نمایند، یکی ازکارهایشان ، معمولا متزلزل کردن بنیان خانواده است . کما اینکه درخیلی  از کشورها این کار را متاسفانه انجام داده اندمردها را بی مسئولیت وزن ها را بد اخلاق کرده اند.